0
Logo NMOE

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Definities

1.1. Hypnosecentrum Breda: Hypnosecentrum Breda, statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84880449.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hypnosecentrum Breda een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Hypnosecentrum Breda voor de klant uitvoert.

Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: een 4 maanden programma om met behulp van coaching en het online programma via een virtuele maagband af te vallen, maar ook opdrachten en 1-op-1-sessies.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hypnosecentrum Breda en klant krachtens welke Hypnosecentrum Breda de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant. 

1.7. Website: www.nooitmeerovereten.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Hypnosecentrum Breda gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Hypnosecentrum Breda of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Hypnosecentrum Breda en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Hypnosecentrum Breda zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Aanbiedingen via de webshop van Hypnosecentrum Breda zijn geldig voor de in de webshop aangegeven termijn.

3.2. Hypnosecentrum Breda zal in de aanbieding aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de aanbieding.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Hypnosecentrum Breda het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Alle door Hypnosecentrum Breda gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/ of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Hypnosecentrum Breda behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.7. Hypnosecentrum Breda behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Hypnosecentrum Breda verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Hypnosecentrum Breda binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Hypnosecentrum Breda heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Hypnosecentrum Breda zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Hypnosecentrum Breda wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Hypnosecentrum Breda, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Hypnosecentrum Breda gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Hypnosecentrum Breda in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Hypnosecentrum Breda uitgevoerde werk te vergoeden.


Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Hypnosecentrum Breda

5.1. Hypnosecentrum Breda garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Hypnosecentrum Breda spant zich in om de gegevens die Hypnosecentrum Breda voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Hypnosecentrum Breda met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Hypnosecentrum Breda is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website en/of social media kanalen van Hypnosecentrum Breda en/of overige promotionele uitingen van Hypnosecentrum Breda.

5.5. De inhoud van het coaching programma van Hypnosecentrum Breda is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een dokter of huisarts. 

Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van het volgen van het programma, is voor 

eigen verantwoordelijkheid van de klant. Hypnosecentrum Breda aanvaard geen verantwoordelijkheid in dezen.

5.6. Indien Hypnosecentrum Breda twijfels heeft of de klant aan het programma kan deelnemen, zal Hypnosecentrum Breda de klant eerst naar een arts of medisch specialist verwijzen


Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant en het herroepingsrecht

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Hypnosecentrum Breda te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Hypnosecentrum Breda onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Hypnosecentrum Breda om verzoekt.

6.3 Begeleiding van Hypnosecentrum Breda is mogelijk zonder verwijzing van een arts of medisch specialist.

6.4. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hypnosecentrum Breda zijn verstrekt, heeft Hypnosecentrum Breda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.5. De klant stelt Hypnosecentrum Breda steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.6. Bij klachten over de door Hypnosecentrum Breda geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Hypnosecentrum Breda binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Hypnosecentrum Breda één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/ of producten.

6.7. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.

6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen maximaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Hypnosecentrum Breda mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.9. De in artikel 6.8. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product of de dienst heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Hypnosecentrum Breda. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar Hypnosecentrum Breda. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.11. Hypnosecentrum Breda kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Hypnosecentrum Breda te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Hypnosecentrum Breda opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.

7.3. Een door Hypnosecentrum Breda vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Hypnosecentrum Breda niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts

toe indien Hypnosecentrum Breda, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Hypnosecentrum Breda mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Hypnosecentrum Breda zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hypnosecentrum Breda geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.


Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Hypnosecentrum Breda verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een bestelling via de webshop van Hypnosecentrum Breda, zal er:

1. direct via iDEAL betaald worden en vervalt de termijn van 14 dagen; of

2. in drie gelijke maandelijkse termijnen betaald worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de diensten van mollie.com. Hierbij worden additionele 

kosten in rekening gebracht. Deze betalingen worden door middel van automatische incasso geïnd.

Indien voor termijnbetalingen wordt gekozen, gaat de klant door de eerste termijnbetaling akkoord dat Hypnosecentrum Breda volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien volgende termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, zal de toegang tot het programma worden beëindigd. Het is dan helaas niet meer mogelijk om het programma te volgen. Ook is toegang tot delen van het programma niet meer mogelijk. Het niet betalen van een volgende termijn heeft geen opschortende werking voor het incassoproces en het volledige aankoopbedrag moet worden voldaan. Door akkoord te gaan met betaling in termijnen is een deelnemer hiervan op de hoogte. Na aanvang van een online programma is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van het betreffende programma is aangegeven.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Hypnosecentrum Breda voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Hypnosecentrum Breda elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Hypnosecentrum Breda zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Hypnosecentrum Breda verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Hypnosecentrum Breda kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Hypnosecentrum Breda een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door Hypnosecentrum Breda geleverde producten en diensten blijven eigendom van Hypnosecentrum Breda totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Hypnosecentrum Breda zijn voldaan.


Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Hypnosecentrum Breda tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Hypnosecentrum Breda geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, en de Hypnosecentrum Breda methode (de virtuele maagband) zijn het eigendom van Hypnosecentrum Breda en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Hypnosecentrum Breda.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Hypnosecentrum Breda ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Hypnosecentrum Breda, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Hypnosecentrum Breda is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Hypnosecentrum Breda plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/ content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Hypnosecentrum Breda vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Hypnosecentrum Breda recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Hypnosecentrum Breda en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Hypnosecentrum Breda kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Hypnosecentrum Breda is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het online programma. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: migraine en andere klachten na gebruik van het programma. Hypnosecentrum Breda behoudt zich het recht voor de coaching te staken totdat er contact is geweest met een arts. Het meedoen aan de workshops en coaching valt volledig onder het eigen risico van de klant.

10.3. Indien Hypnosecentrum Breda onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Hypnosecentrum Breda dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hypnosecentrum Breda aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Hypnosecentrum Breda toegerekend kunnen worden:

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Hypnosecentrum Breda sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Hypnosecentrum Breda geleverde diensten en/ of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Hypnosecentrum Breda.

10.6. Hypnosecentrum Breda is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Hypnosecentrum Breda voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan


Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Hypnosecentrum Breda is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Hypnosecentrum Breda is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Hypnosecentrum Breda weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hypnosecentrum Breda kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Hypnosecentrum Breda een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.


Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Hypnosecentrum Breda, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Hypnosecentrum Breda de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Hypnosecentrum Breda voortvloeiende verplichting;

• klant inbreuk maakt op rechten van derden;

• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Hypnosecentrum Breda;

• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

• bij terugkerende betalingsproblemen.

Hypnosecentrum Breda zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 1 

12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Hypnosecentrum Breda vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Hypnosecentrum Breda behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Hypnosecentrum Breda overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.


Artikel 13. Conformiteit

13.1. Hypnosecentrum Breda zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Hypnosecentrum Breda in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Hypnosecentrum Breda worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Hypnosecentrum Breda aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Hypnosecentrum Breda.

.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Hypnosecentrum Breda te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Hypnosecentrum Breda, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.


Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hypnosecentrum Breda en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor 

Hypnosecentrum Breda alleen bindend indien en voor zover deze door Hypnosecentrum Breda uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Hypnosecentrum Breda op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Zowel de klant als Hypnosecentrum Breda zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Hypnosecentrum Breda hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hypnosecentrum Breda partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 14.8. De klant en Hypnosecentrum Breda zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Hypnosecentrum Breda en de klant.